باد بندها


حتما تا به حال سازه هاي ضربدري را در اسكلت ساختمانهاي در حال ساخت ديده ايد؛ در ساختمان هاي فولادي، بادبندها بعد از تير و ستون و در موقع زلزله و باد حتي مي توان گفت بيش از آنها داراي اهميتهستند و عامل بسيار مهمي براي مقاومت در برابر زلزله و بارهاي جانبي ديگرهستند. انواع باد بندهاي هم مركز و خارج از مركز، به اشكال مختلف vو v معكوس و ضربدري (X) مورد استفاده قرار مي گيرند. بادبندهاي X براي مقابله با باد كاربردي ترند تا در برابر زلزله و در برابر بارهاي متناوب از شكل پذيري كمتري برخوردارند
در اين نوع بادبندها در هنگام وارد شدن نيروهاي جانبي، همواره يك عضو مورب آن در كشش و ديگري در فشار است و اين باعث شكست آني يا به اصطلاح شكست ترد مي شود . طراحي و اجراي بادبندها بايد با نهايت دقت و بر اساس اصول و قوانين مهندسي خصوصا در مورد محل قرارگيري خود بادبندها، نوع و اندازه پروفيل مصرفي، مقدار و نوع و طول جوش ها، نوع درز جوش و... صورت گيرد.
انواع بادبند و نحوه اتصال آن ها
بادبندهايي كه براي مقابله با نبروهاي جانبي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتنداز :
ـ بادبندهاي ضربدري(WL)
Vشكل باز و بسته
معكوسVشكل باز و بسته
شكلK بادبند
بادبندها اعضا كششي فشاري هستند كه براي مقابله با نيروهاي جانبي در نظرگرفته مي شوند و مانع كج شدن اسكلت ساختمان درهنگام اعمال نيروي جانبي مي گردند كه بايد در يك ساختمان به صورت متقارن اجرا گردند ساختمان بايد بكار گرفته شوند كه بر حسب دلايل معماري ميتوان از انواع بادبنداستفاده كرد يعني در هر چهار طرف.
بطور مثال در جاهايي كه مي خواهيم از پنجره يا نور گير و حتي دراستفاده كنيم باد بند 8 شكل باز بهترين گزينهبراي ما خواهد بود ولي از لحاظ مقاومت K شكلبهترين حالت براي يك ديوار بادبندي مي باشد .
عرض وارتفاع پليتها قبلاً با توجه به طول جوش و زاويه اتصال تيربادبند محاسبه شده است و اينكه نوع تير باد بند از نبشي يا ناوداني را سالم به دوپليت گوشه جوش مي دهند و توسط لقمه كه پليت كوچكي دو ناوداني را به هم جوش مي دهندو در جهت ديگر ناوداني دو قسمت كرده ودر قسمت اتصال و تير قبلي توسط پليت به هم جوشمي دهند و بدين ترتيب ديوار بادبندي آماده مي شود .
اما اگر بادبند 8 شكل باز يا بسته باشد تمام ناوداني سالم و طول مورد جوش داده مي شود اجراي آن راحت تر است .